Directeur - De Ortolaan Roermond

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Roermond

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
De Aloysius Stichting is een landelijke onderwijsstichting. De 32 scholen zijn verdeeld over 54 locaties in 27 gemeenten. 
Aloysius is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of 
het speciaal (voortgezet) onderwijs. Op de scholen zitten zo’n 3500 leerlingen. 
 
Aloysius geeft ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunt,
adviseert en begeleidt ze leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs in Nederland.   
 
De bijna 1.000 medewerkers bij Aloysius werken met een grote betrokkenheid vanuit de kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. En dat is ook zichtbaar voor de leerlingen, hun ouders en de netwerkpartners.

De Ortolaan Roermond
De Ortolaan in Roermond (onderdeel van de Aloysius Stichting) is er voor jongeren van twaalf tot twintig jaar, die (tijdelijke) het beste op hun plek zijn in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). In en vanuit kennis- en expertisecentrum de Donderberg in Roermond bieden wij een aanbod van onderwijs, ondersteuning en zorg. Onze professionals werken intensief samen met onze partners. 
 
We kijken naar talent, laten zelfvertrouwen (weer) groeien en doen alles voor een optimale (sociaal-emotionele) ontwikkeling. Ons doel: perspectief bieden op een goede vervolgstap in het (regulier) onderwijs of arbeid.

www.ortolaanroermond.nl / www.kecdedonderberg.nl 

 
Locatie:
Het betreft een fulltime vacature voor de functie van directeur voor twee locaties, te weten De Ortolaan Roermond en De Spoorzoeker, tijdelijk tot 1-4-2019 daarna mogelijkheid tot vast.

Leeftijd leerlingen:
4 - 21 jaar

Problematiek leerlingen:
Lerlingen met een grote ondersteuningsbehoeften passend binnen Cluster IV Onderwijs

Profiel kandidaat

Bevoegdheid:
De locatiedirecteur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen i.s.m. MT en team en stelt kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur vertaalt deze naar beleidskaders en inzet van middelen en ontwikkelingen voor de school. In het managementstatuut staat beschreven welk mandaat de directeur heeft. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid binnen de school en adviseert de sectordirecteur, verzorgt uitvoering van het onderwijsproces en is belast met de uitvoering van het personeelsmanagement. De directeur draagt tevens financieel eindverantwoordelijkheid voor de betreffende locatie.

Kwaliteiten:
- Is stevig, daadkrachtig, empathisch, integer.
- Is open, transparant, zichtbaar en bereikbaar.
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, netwerker.
- Is ontwikkelingsgericht, enthousiasmerend, inspirerend.
- Is loyaal naar school en stichting. 
- Is stressbestendig. 
- Financieel goed onderlegd.
- Werkt en denkt oplossingsgericht.
- Durft adequate en verantwoorde besluiten te nemen.
- Beschikt over goede pedagogische eigenschappen.
- Heeft affiniteit met de doelgroep. 
- Weet werkzaamheden te delegeren. 
- Weet medewerkers vanuit gezamenlijk betrokkenheid verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van taken.
- Is een verbinder, zowel intern als extern.
- Is in staat om medewerkers in hun kracht te zetten en het team krachtiger te maken.
- Is in staat om samen met de medewerkers een professionele cultuur op te bouwen.
- Heeft kennis van het SO en het VSO.
- Heeft kennis van de doelgroep.
- Is een peoplemanager.
- Heeft ervaring in een leidinggevende of coördinerende functie.
- Staat geregistreerd als register directeur onderwijs of is bereid om de opleiding tot schoolleider te volgen.

Taken:
- Blijft ontwikkelingen stimuleren.
- Neemt deel aan school overstijgende overleggen.
- Onderhoudt contacten met scholen/instellingen die relevant zijn voor de school.
- Bereikbaar en open staan voor ouders/verzorgers.
- Werkt samen met de medezeggenschapsraad.
- Vertaalt de door de Aloysius Stichting vastgestelde beleidslijnen in school.
- Volgt en analyseert interne en externe ontwikkelingen.
- Positioneert de school in het SWV en regio; zet de school op de kaart.
- Adviseert en informeert de sectordirecteur over ingezette ideeën, ontwikkelingen betreffende de school en regio.
- Draagt zorg voor de uitvoering van besluiten die door de Aloysius Stichting zijn genomen.
- Neemt deel aan school overstijgende beleidscommissies.
- Levert in samenwerking met MT bijdragen aan de opstelling van de begroting en het jaarplanverslag en legt verantwoording af aan de sectordirecteur.
- Voert een gezond financieel beleid.
- Levert een bijdrage aan het onderhoud van het gebouw, de inventaris en de leermiddelen.
- Voert een verantwoord formatiebeleid.
- Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers.
- Is verantwoordelijk voor werving en selectie van personeel.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail